Spolek výtvarných umělců Vysočiny, z.s.

oficiální webové stránky

Novinky

Jsme na Facebooku !

Sledujte nás.

,

24. února 2020 - přidáno info o výstavě v NMNM


5. února 2020 - aktualizován seznam členů


6. ledna 2020 - aktualizován seznam členů a přidán článek o výstavě, který vyšel v pátek 3.1.2020


5. prosince 2019 - přidána dokumentace z Výstavy Výtvarná vysočina 2019


26. listopadu 2019 - přidán článek z JL o výstavě Výtvarná vysočina 2019 a fotografie ze zahájení výstavy


6. listopadu 2019 - přidána pozvánka na výstavu v Oblastní Galerii Vysočina v Jihlavě


26. srpna 2019 - přidán článek o výstavě v Telči, který vyšel v JL 


23. srpna 2019 - přidána pozvánka na výstavu Ladislava Kukly v Humpolci


17. srpna 2019 - přidáno info a fotografie ze zahájení výstavy v Telči

15. července 2019 - přidány  / aktualizovány PDF dokumenty pana Ladislava Kukly - tedy Tištěný katalog a Fota z výstav


1. července 2019 - přidán plakát výstavy v Telči


6. června 2019 - přidána pozvánka na výstavu v Telči

8. května 2019 - ostraněna pozvánka na již proběhlou výstavu v Hlinsku


21. března 2019 - přidána fotogalerie z vernisáže v Hlinsku


8. ledna 2019 - přidána pozvánka na výstavu v Hlinsku


7. ledna 2019 - novoroční upgrade stránek, starší novinky přesunuty do historie novinek, aktualizována úvodní stránky a aktualizována sekce Aktivity, výstavy o rok 2018


>> Historie novinek <<

Odkazy:TOPlist

Spolek výtvarných umělců Vysočiny, z.s.,
Stavbařů 3753/26, 586 01 Jihlava, IČ: 00546321, zaps. v oddíle L 242 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen SVUV) 

Ochranu soukromí a osobních údajů našich členů, smluvních partnerů a zákazníků (subjektů údajů) považujeme za jednu ze základních povinností při výkonu činnosti SVUV.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy.

SVUV usiluje především o zpracování osobních údajů na základě zákonného zmocnění. Ty může zpracovávat i bez souhlasu subjektu údajů:
 

Jsou jimi především:

Identifikační údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, adresa faktického pobytu, liší-li se od adresy trvalého pobytu, podpis, u fyzické osoby – podnikatele - též daňové identifikační číslo a IČ.

Kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt se subjektem údajů při naplňování účelu jejich zpracování či uzavřené smlouvy či k nezbytnému vyřízení jiného právního jednání, tedy telefonní, faxové číslo adresa elektronické pošty.

Další údaje jejichž zpracování SVUV ukládají platné právní předpisy z oblasti správy daní, sociálního a zdravotního pojištění apod.

Osobní údaje, které nemůžeme zpracovávat na základě zákonného zmocnění, avšak jsou potřebné pro činnost SVUV, např. osobní údaje pro obchodní účely a zasílání obchodních sdělení zpracováváme výhradně s informovaným, dobrovolným a kdykoli odvolatelným souhlasem subjektu údajů.

Z důvodu zabezpečení autenticity a správnosti osobních údajů je získáváme nejčastěji přímo od subjektu údajů. Od zákazníka v souvislosti se sestavením objednávky či smlouvy, od člena SVUV při přijetí do spolku, resp. v souvislosti s předsmluvním jednáním před přijetím za člena SVUV

Osobní údaje získáváme též z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě subjekt údajů sám zveřejní), od orgánů veřejné moci (např. je-li proti subjektu údajů nařízena exekuce a insolvence a jsme osloveni jako plátce příjmů) .Takové osobní údaje však nezpracováváme v rozporu se zákonným zmocněním k jejich zpracování ani v rozporu se zákonným důvodem jejich zveřejnění a v rozporu s případným souhlasem subjektu údajů.

Bez souhlasu můžeme osobní údaje zpracovávat též pro ochranu práv SVUV a jeho právem chráněných zájmů, zejména v případě obrany práv před soudy a dalšími orgány.

Naše smluvní vztahy nevážeme na jakékoli podmínky, které by subjekt údajů k poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů zavazovaly.

Osobní údaje chráníme fyzickým, elektronickým a organizačním zabezpečením a jejich vzájemnou kombinací před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Osobní údaje udržujeme pod kontrolou.

Bezpečnostní opatření pravidelně posuzujeme, vyhodnocujeme a upravujeme. Usilujeme přijatými opatřeními o zvýšení ochrany osobních údajů.

Veškeré osoby, které s osobními údaji našich zaměstnanců, spolupracovníků či zákazníků přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.

Osobní údaje poskytujeme výhradně v souladu s právními důvody jejich zpracování orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánu dozoru, exekutorům, notářům – pokud vystupují v roli soudního komisaře, insolvenčním správcům, pojišťovně, řešíme-li pojistnou událost, apod. se sídlem v Evropské unii.

Rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku či splnění povinnosti;

Respektujeme právo členů SVUV, smluvních či obchodních partnerů a zákazníků práva na přístup k osobním údajům, opravu či výmaz, práva na omezení zpracování osobních údajů, oznamovací povinnost, přenositelnost osobních údajů a práva vznést námitku či vyřizování jiných podnětů subjektu údajů.

Informaci či požadovanou operaci v rozsahu a za podmínek stanovených čl. 12 odst. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 v platném znění bez zbytečného odkladu provedeme a žadatele o tom vyrozumíme. Ve stanovených případech máme za výkon činností správce ve vztahu k subjektu údajů právo požadovat přiměřenou náhradu.

Kdykoli se na nás můžete v záležitosti ochrany osobních údajů a uplatnění Vašich práv subjektu údajů vůči SVUV. elektronická adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Subjekt údajů má právo obrátit se v záležitosti zpracování osobních údajů správcem též přímo na dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, +420 234 665 555, www.uoou.cz. Na těchto stránkách lze též stáhnout či prohlédnout a číst právní předpisy a stanoviska dozorového úřadu týkající se ochrany osobních údajů.

Tyto zásady a další dokumenty, vztahující se ke GDPR, jsou umístěny a volně dostupné na internetových stránkách www.svuv.cz