oficiální webové stránky
Novinky

Jsme na Facebooku !

Sledujte nás.


3. března 2023 - aktualizovány probíhající výstavy


2. ledna 2023 - přidána pozvánka na výstavu v Litovli


30. prosince 2022 - smazány neaktuální výstavy


23. září 2022 - aktualizovány probíhající výstavy, upgrade redakčního systému, pluginů a PHP


7. července 2022 - obrazy Petra Vlacha lze nyní shlédnout na výstavě Lidská práva v Itálii


18. ledna 2022 - přidány chybějící obrázky do sekce Aktivity, výstavy


14. ledna 2022 - přidána pozvánka na výstavu Petra Vlacha v zámecké konírně Muzea Vysočiny v Třebíči


17. listopadu 2021 - Aktualizovány probíhající výstavy


31. srpna 2021 - Přidány fotografie ze zahájení výstavy ve Žďáru nad Sázavou a aktualizován seznam členů


20. srpna 2021 - Přidána pozvánka na výstavu v rámci festivalu Slavnosti jeřabin


30. června 2021 - Přidána pozvánka na výstavu Barvy a tvary


7. února 2021 - Přidána pozvánka na výstavu v Třebíči


27. října 2020 - Přidán rozsáhlý novinový článek k 30. výročí vzniku SVUV


15. září 2020 - Přidána fotogalerie z vernisáže v Dačicích


26. srpna 2020 - Odebráno info k výstavě ve Žďáře - k dohledání zde ... Přidána pozvánka na výstavu Třicítka v Dačicích...


14. srpna 2020 - Přidány fotky a text k výstavě "Ozvěny Vysočiny" ve Žďáru nad Sázavou


3 července 2020 - velký upgrade, úprava našeho profilu na wikipedii, přechod stránek ze systému Joomla na Wordpess, starší novinky přeházeny do historie novinek a moc dalších úprav...
>> Historie novinek <<

Odkazy:TOPlist

Spolek výtvarných umělců Vysočiny, z.s.,
Stavbařů 3753/26, 586 01 Jihlava, IČ: 00546321, zaps. v oddíle L 242 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen SVUV) 

Ochranu soukromí a osobních údajů našich členů, smluvních partnerů a zákazníků (subjektů údajů) považujeme za jednu ze základních povinností při výkonu činnosti SVUV.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy.

SVUV usiluje především o zpracování osobních údajů na základě zákonného zmocnění. Ty může zpracovávat i bez souhlasu subjektu údajů:
 

Jsou jimi především:

Identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, adresa faktického pobytu, liší-li se od adresy trvalého pobytu, podpis, u fyzické osoby – podnikatele – též daňové identifikační číslo a IČ.

Kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt se subjektem údajů při naplňování účelu jejich zpracování či uzavřené smlouvy či k nezbytnému vyřízení jiného právního jednání, tedy telefonní, faxové číslo adresa elektronické pošty.

Další údaje jejichž zpracování SVUV ukládají platné právní předpisy z oblasti správy daní, sociálního a zdravotního pojištění apod.

Osobní údaje, které nemůžeme zpracovávat na základě zákonného zmocnění, avšak jsou potřebné pro činnost SVUV, např. osobní údaje pro obchodní účely a zasílání obchodních sdělení zpracováváme výhradně s informovaným, dobrovolným a kdykoli odvolatelným souhlasem subjektu údajů.

Z důvodu zabezpečení autenticity a správnosti osobních údajů je získáváme nejčastěji přímo od subjektu údajů. Od zákazníka v souvislosti se sestavením objednávky či smlouvy, od člena SVUV při přijetí do spolku, resp. v souvislosti s předsmluvním jednáním před přijetím za člena SVUV

Osobní údaje získáváme též z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě subjekt údajů sám zveřejní), od orgánů veřejné moci (např. je-li proti subjektu údajů nařízena exekuce a insolvence a jsme osloveni jako plátce příjmů) .Takové osobní údaje však nezpracováváme v rozporu se zákonným zmocněním k jejich zpracování ani v rozporu se zákonným důvodem jejich zveřejnění a v rozporu s případným souhlasem subjektu údajů.

Bez souhlasu můžeme osobní údaje zpracovávat též pro ochranu práv SVUV a jeho právem chráněných zájmů, zejména v případě obrany práv před soudy a dalšími orgány.

Naše smluvní vztahy nevážeme na jakékoli podmínky, které by subjekt údajů k poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů zavazovaly.

Osobní údaje chráníme fyzickým, elektronickým a organizačním zabezpečením a jejich vzájemnou kombinací před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Osobní údaje udržujeme pod kontrolou.

Bezpečnostní opatření pravidelně posuzujeme, vyhodnocujeme a upravujeme. Usilujeme přijatými opatřeními o zvýšení ochrany osobních údajů.

Veškeré osoby, které s osobními údaji našich zaměstnanců, spolupracovníků či zákazníků přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.

Osobní údaje poskytujeme výhradně v souladu s právními důvody jejich zpracování orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánu dozoru, exekutorům, notářům – pokud vystupují v roli soudního komisaře, insolvenčním správcům, pojišťovně, řešíme-li pojistnou událost, apod. se sídlem v Evropské unii.

Rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku či splnění povinnosti;

Respektujeme právo členů SVUV, smluvních či obchodních partnerů a zákazníků práva na přístup k osobním údajům, opravu či výmaz, práva na omezení zpracování osobních údajů, oznamovací povinnost, přenositelnost osobních údajů a práva vznést námitku či vyřizování jiných podnětů subjektu údajů.

Informaci či požadovanou operaci v rozsahu a za podmínek stanovených čl. 12 odst. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 v platném znění bez zbytečného odkladu provedeme a žadatele o tom vyrozumíme. Ve stanovených případech máme za výkon činností správce ve vztahu k subjektu údajů právo požadovat přiměřenou náhradu.

Kdykoli se na nás můžete v záležitosti ochrany osobních údajů a uplatnění Vašich práv subjektu údajů vůči SVUV. elektronická adresa: ptoman@ssstavji.cz

Subjekt údajů má právo obrátit se v záležitosti zpracování osobních údajů správcem též přímo na dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, +420 234 665 555, www.uoou.cz. Na těchto stránkách lze též stáhnout či prohlédnout a číst právní předpisy a stanoviska dozorového úřadu týkající se ochrany osobních údajů.

Tyto zásady a další dokumenty, vztahující se ke GDPR, jsou umístěny a volně dostupné na internetových stránkách www.svuv.cz